PUBLICACIÓ INICIAL ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Publicació web 04 03 2022


Source URL: https://ajcostitx.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/publicacio-inicial-ordenanca-fiscal-reguladora-de-limpost