Equip de Govern

BATLE: Antoni Salas Roca

 • Proposta per les Illes.
 • Àrees d’Urbanisme, Cultura i Educació, gestionades directament des de la batlia.
 • Representant d’aquest Ajuntament a la FELIP, a la Mancomunitat Pla de Mallorca, al Consell Escolar del Col·legi Nadal Campaner Arrom i representant del Fons Mallorquí de Solidaritat.

1r. Tinent de Batle Sra. Maria Antonia Munar Llabrés

 • Proposta per les Illes.
 • Àrea d'Hisenda, Govern i Règim Interior.

2n. Tinent de Batle Sr. Llorenç Ramis Alomar

 • Proposta per les Illes.
 • Àrees de Turisme, Comerç i Medi Ambient.
 • Representant d’aquest Ajuntament al Consorci d’Aigües.

3r. Tinent de Batle Sr. Joan Baptista Munar Munar

 • Proposta per les Illes.
 • Àrees d’ Esports i Joventut.
 • Representant d’aquest Ajuntament al Consorci d’Informàtica del Consell de Mallorca.

Regidor, Sr. Pedro Arrom Amengual

 • Proposta per les Illes.
 • Àrea de Vies, Obres i Manteniment.

Regidor, Sr. Miguel Pascual Bestard

 • Proposta per les Illes.
 • Àrea de Sanitat i Acció Social.

Oposició

Regidor, Sr. Andrés Ramis Garcias

 • Partit Popular.

Regidora, Sra. Francisca Socias Ferrer

 • Partit Popular.

Regidor, Sr. Carlos Serrano Riutort

 • Agrupació per Costitx