Protecció de dades

L'Ajuntament de Costitx, com a responsable del fitxer, us informa que les dades facilitades per mitjà de qualsevol mena de formulari i en qualsevol suport seran tractades amb la deguda confidencialitat i respecte a les normes derivades de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals, i una altra normativa de desenvolupament. Tanmateix, informem del dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les i cancel•lar-les. Els esmentats drets els podeu exercir per mitjà d'escrit dirigit al responsable del fitxer a l'adreça postal següent : Pça. Mare de Déu, 15 – 07144 Costitx.

Us informem, així mateix, que les vostres dades personals no seran objecte de cap cessió ni transmissió, i que s'utilitzaran únicament per a l'objectiu amb què han estat recollides.